attels

Spraudņu saturs ir veidots, balstoties uz atbilstošiem tematiem un sasniedzamajiem rezultātiem latviešu valodas mācību programmas paraugā, to izvēršot.

Katra spraudņa ievadā ir norādīti mācību priekšmeti, izziņas procesa metode, domāšanas rutīna vai spēle un sasniedzamie rezultāti.

Spraudņi lejupielādei: