1. 2023. gada Eiropas eksāmena jautājumi (LV) un Eiropas eksāmena jautājumi (ENG).

2. 2022. gada Eiropas eksāmena jautājumi

3. 2021. gada Eiropas eksāmena jautājumi

4. 2020. gada Eiropas eksāmena jautājumi

5. 2019. gada Eiropas eksāmena jautājumi

6. Rēbusu sērijas par Eiropas un Latvijas vērtībām un atbildes.

7. Prezentācija Pilsoniskās līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā

8. Prezentācija Eiropas Savienība slaidos

Katrs slaids sniedz dažus vienkāršus faktus vai atslēgvārdus stilā, ko viegli var saprast vidusskolēns bez priekšzināšanām par ES. Tie izskaidro galvenos skaitļus, politiku un to, kā ES darbojas, un nodrošina pamatinformāciju par tādiem jautājumiem kā ES paplašināšanās, līgumi un ES simboli.

9. Prezentācija Eiropas Savienības vērtības

10. Materiāls vidusskolēnu diskusijām “Tu=Tavs viedoklis”

  1. Izvēlieties vienu no 15 piedāvātajiem plakātiem, kuru vēstījums rosina uz konkrētiem diskusiju tematiem.
  2. Izmantojiet piedāvāto ideju diskusijas norisei vai pielāgojiet kādu citu no materiālā ietvertajām idejām.
  3. Pirms diskusijas atgādiniet skolēniem par diskusiju kultūru (1.slaids) un izmantojamām atbalsta frāzēm (2. slaids).
  4. Uzlieciet uz ekrāna diskusijas norises aprakstu, lai skolēni paši var sekot līdzi. Ja veidojiet savus uzdevumus, jautājumus, izmantojiet failu, kurā apkopoti tikai plakāti.
  5. Izvēlieties vai pirms diskusijas mudiniet skolēnus iepazīties ar papildmateriāliem par konkrētajām tēmām, vai diskusijas mērķis ir aktualizēt skolēnu domas, rosināt interesi par tēmu.

Metodiskais atbalsts diskusiju organizēšanai

Materiāls diskusijām

Plakāti bez papildinformācijas

11. Atgādne Eiropas zaļais kurss 

Mūsu darbība ietekmē planētu arvien bīstamākā un neparedzamākā veidā. Lai novērstu katastrofu, ir jāpalēnina klimata pārmaiņas. Mums jāpielāgo savs dzīvesveids un valstīm – sava klimata politika. 

12. Eiropas Savienības alfabēts - grāmatzīme

Kodolīga informācija par ES vēsturi un prioritātēm grāmatzīmes formātā.

13. Metodiskais materiāls Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē

Plašs materiāls, kas ietver gan izziņas informāciju pedagogiem, gan nodarbību plānus, metožu aprakstus un darba lapas.  Starpdisciplināri, saturiski plaši un vecumposmam atbilstoši tiek apskatīti seši rūpnieciskā īpašuma temati: intelektuālais īpašums, izgudrojumi un patenti, preču zīmes, dizainparaugi, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un aizsardzība pret viltojumiem.

Metodiskajā materiālā ir iekļautas dažādas aktivitātes, kuras ieteicams izmantot vispārējās izglītības mācību priekšmetu, piemēram, matemātikas, mājturības un tehnoloģijas, Latvijas vēstures, kā arī klases stundās. Pedagogi mācību procesā var izmantot piedāvāto tēmu pilnībā, vai arī izvēlēties tikai atsevišķas tās daļas.

Fragments no metodiskā materiāla

 

Metodiskā materiāla neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kuru noskatīšanās nepieciešama labākai temata izpratnei un uzdevumu izpildei. Animācija - kas ir intelektuālais īpašums, patents, preču zīme, dizainparaugs Tā ir ievadanimācija, kuras beigās būs iespēja izvēlēties vienu no četriem stāstiem. Katras animācijas beigās, iespējams atvērt jebkuru no pārējiem stāstiem.

14. Infografika – Virzība uz digitālu Eiropu

ES investē stratēģiskās digitālajās spējās un plašā digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Ko digitālā pārkārtošanās nozīmē Eiropas sabiedrībai un ekonomikai? Atbildes meklē infografikā un skaidrojumos.

Infografikas fragments