1. 2024.gada Eiropas eksāmena jautājumi 1.-3.klase un 4.-6.klase

2. Spēle "saSKATI EIROPU!"

Spēle "saSKATI EIROPU!"veidota balstoties metodē "Autogrāfu medības". Katrs skolēns saņem spēles kartīti un, sarunājoties ar citiem, atrod klasesbiedru, kurš atbilst katram prasītajam nosacījumam. Pēc uzdevuma veikšanas seko saruna: ko jaunu skolēni uzzināja?; kuri jautājumi prasīja ilgāku laiku, kuri īsāku? u.c. Tāpat ierosinām veidot savas individuālās kartītes, lai izzinātu Eiropas Savienību un aktualizētu savu personīgo pieredzi. Veiksmi!

3. 2023.gada Eiropas eksāmena jautājumi 1.-3.klase un 4.-6.klase

4. 2022.gada Eiropas eksāmena jautājumi 1.- 3.klase un 4.- 6.klase

5. 2021.gada Eiropas eksāmena jautājumi 1.- 3. klase un 4.- 6. klase

6. Materiālu kopa Eiropas Savienības izzināšanai un Eiropas dienas svinēšanai

1.-3. klase un 4.-6. klase

7. Eiropa + kopā!

8. Atgādne "Mēs dzīvojam Eiropas Savienībā"

Atgādne ir pamatinformācija par Eiropas Savienību sākumskolas skolēniem saprotamā un saistošā veidā. Tā ir labs sākums sarunai par jau zināmo un vēl uzzināmo. Papildus iesakām izmantot materiālus, kas pieejami gan šajā sadaļā, gan https://esmaja.lv/lv/projekti/macibu-sturitis

Atgādnes fragments

9. Atgādne "Що таке Європейський Союз?"

10. Materiālu kopa "Ķeburu mākslas burtnīca sākumskolas skolēniem"

Mākslas burtnīcas titulbilde

Ķeburošana ir vizuāls domu, ideju, notikumu pieraksta veids, kas mūsdienu skolēniem palīdz apstrādāt informāciju un izteikt to sev saprotamā veidā. Strādājot ar Ķeburu mākslas burtnīcu, skolēni ne tikai apgūs ķeburošanas pamatus, bet arī pilnveidos zināšanas par mums Eiropā, mācīsies strādāt ar informāciju, saskatīt atslēgas vārdus, izprast teksta domu un grafiski to organizēt. 
Veiksmi!

Metodiskie ieteikumi skolotājam

Ķeburu mākslas burtnīca (drukas versija)

Ķeburu mākslas burtnīca (prezentācija)

11. Mācību materiāls "Mūsu Eiropa"

Materiāla titulbilde

Mērķis - pilnveidot 1., 2. klases skolēnu zināšanas un izpratni par mums Eiropas Savienībā. Radoši un noderīgi, zinātkāri rosinoši un interesanti uzdevumi - raksti, krāso, savelc, apvelc, izej labirintu! 

Ko nozīmē "sadarbība"? Kā uzvesties, kad skan himna? Kā radās un attīstījās Eiropas Savienība? Kā ikviens no mums līdzveido Latviju un Eiropu? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem atradīsi "Mūsu Eiropa". 

12.03.2020. materiāla e-versijas 8.lpp veikta satura redakcija, labojot kļūdaini norādītos Luksemburgas un Nīderlandes karogus. 

 12. Mācību materiāls "Mūsu Eiropa 2"

Materiāla titulbilde

Mērķis - pilnveidot 1., 2. klases skolēnu zināšanas un izpratni par mums Eiropas Savienībā. Radoši un noderīgi, zinātkāri rosinoši un interesanti uzdevumi - raksti, krāso, savelc, apvelc, izej labirintu! 

Kur dzīvo muflons un murkšķis? Kā attīrīt piesārņotu mežu? Kad svinam Eiropas dienu? Kā izveidojās vienota Eiropa? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem atradīsi "Mūsu Eiropa 2". 

13. Plakāts "Eiropas diena 9.maijs"

Mērķis – izzināt vienotas Eiropas izveides vēsturi, sākot no 1950. gada 9.maija Robēra Šūmana uzrunas līdz mūsdienām.

Eiropas dienas plakāts

Plakātā ietvertos faktus iespējams: 

•    Izspēlēt kā lomu spēli. Lomas: teicējs, Robērs Šūmans, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Luksemburgas un Beļģijas pārstāvji.  Pirms lomu spēles ieteicams  šo vēsturisko notikumu pārrunāt, iesēžoties “laika mašīnā”. 
Teksta piemērs teicējam:
Ir 1950. gads. Nesen ir beidzies Otrais pasaules karš. Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans ir ļoti domīgs. Viņš domā, kā nepieļaut jaunu karu. Un te pēkšņi viņam galvā iešaujas doma, “Pietiek karot! Eiropai jābūt vienotai!” Viņš saprot, ka Francija viena pati nevar visu Eiropu padarīt vienotu. Ir vajadzīgas arī citas valstis, kas grib sadarboties, nevis karot. Tāpēc viņš dodas pie  Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Luksemburgas un Beļģijas pārstāvjiem un izstāsta savu ideju. Viņi uzklausa, padomā un piekrīt. Visi paspiež viens otram roku un kopā pasaka: “Pietiek karot! Eiropai jābūt vienotai!” 
Teicēja stāstījuma laikā lomu atveidotāji attēlo notikumu ar mīmiku, ķermeņa valodu, ja iespējams, turot rokās attiecīgo valstu karodziņus vai sasveicinoties valstu valodās.
•    Veidot konkursu, atbildes meklējot plakātā. Skolotājs sagatavo jautājumus, uz kuriem atbildes atrodamas plakātā. 

14. Plakāts "Vērtību labirints"

Mērķis – stiprināt izpratni par Latvijas un Eiropas pamatvērtībām, skaidrot to nozīmi un atspoguļot vērtību izpausmi ikdienas attiecībās, jo vērtības stiprina ikviena cilvēka – pieaugušā vai bērna -  rīcība un attieksme. 

Saturs un tematika – plakāts ir veidots kā labirints, ietverot Latvijas Republikas Satversmē un Līgumā par Eiropas Savienību minētās vērtības: cilvēktiesības, brīvību, cieņu, tiesiskumu, vienlīdzību, demokrātiju. Katra vērtība ir skaidrota ar vairākiem vecumposmam atbilstošiem piemēriem – kā tā izpaužas skolēnu ikdienas dzīvē, ietverot arī negatīvos piemērus, kas neraksturo vai ir pretrunā ar šo vērtību.

Vērtību labirinta plakāts

Ieteikumi darbam:

1. Skolēni sākumā nelasa visu plakāta tekstu, bet aktualizē savas zināšanas par katru vērtību, to skaidrojot saviem vārdiem. Visi minējumi tiek pierakstīti. Tad skolēni iziet labirintu un papildina savu skaidrojumu par katru vērtību.
2. Skolēni veido citus piemērus – pozitīvus vai negatīvus katrai vērtībai.
3. Skolēni veido savas klases, skolas noteikumus, vai analizē esošos, balstoties uz minētajām vērtībām.
4. Skolēni veic eksperimentu – novērojumu, kā noteiktā laika posmā izvēlētā vērtība tiek ievērota vietējā kopienā. Pārrunas, secinājumi, rīcība – piemēram, plakātu izstāde skolā vai cita aktivitāte, lai mudinātu stiprināt vērtības, saprotot kā tās izpaužas ikdienas dzīvē.

14. Plakāts "Latvijas un Eiropas ABC"

Mērķis – mācoties vai atkārtojot latviešu valodas alfabētu, paplašināt vārdu krājumu ar vārdiem, kas saistīti ar Latviju, Eiropu, ES dalībvalstīm, demokrātiskām vērtībām.

Latvijas un Eiropas ABC plakāts

Ieteikumi darbam:

1. Pirms Eiropas alfabēta apskates, skolēni tiek mudināti sarakstīt vārdus, kurus varētu ietverti savas klases, pilsētas vai Latvijas alfabētā. Visa klase var veidot vienu alfabētu, bet var arī strādāt grupās. Tad katra grupa veido konkrētu - klases, skolas, pilsētas (apdzīvotas vietas, novada) vai Latvijas- alfabētu. Izvēlētos vārdus pārrunā, izskaidro to nozīmi, papildina ar citu ieteiktajiem vārdiem.
2. Skolēni apskata Eiropas alfabētu, atrod un grupē vārdus, kas ietverti pašu veidotajos alfabētos un tos, kas atšķiras.  Kopīgi secina – kas ir specifisks katram alfabētam (klases, skolas, pilsētas vai Latvijas) un kāpēc, nonākot pie atbildes -  kas veido, raksturo Eiropu?
3. Skolēni: papildina Eiropas alfabētu ar citiem vārdiem; atrod vārdus, ko nekad paši nav lietojuši /vai kuru nozīmi nezina, un veido skaidrojošo vārdnīcu; strādā ar dažādiem tekstiem, meklējot alfabētā ietvertos vārdus tajos vai apkopjot paplašinātu informāciju (piemēram, konkrēta valsts); veido stāstījumu, ietverot izvēlētu vārdu, vai vārdus no alfabēta.

15. Eiropas darbnīca "Zinu. Protu. Daru"

Fragments no Eiropas darbnīcas materiāla

Mērķis - veidot vārdnīcu, izprotot, kas ir demokrātija, saskatot kā sadarbība, atbalsts, brīvība un cieņa izpaužas ģimenē, klasē, Latvijā un Eiropā. 

16. Metodiskais materiāls "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē"

Plašs materiāls, kas ietver gan izziņas informāciju pedagogiem, gan nodarbību plānus, metožu aprakstus un darba lapas.  Starpdisciplināri, saturiski plaši un vecumposmam atbilstoši tiek apskatīti seši rūpnieciskā īpašuma temati: intelektuālais īpašums, izgudrojumi un patenti, preču zīmes, dizainparaugi, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un aizsardzība pret viltojumiem.

Metodiskajā materiālā ir iekļautas dažādas aktivitātes, kuras ieteicams izmantot vispārējās izglītības mācību priekšmetu, piemēram, matemātikas, mājturības un tehnoloģijas, Latvijas vēstures, kā arī klases stundās. Pedagogi mācību procesā var izmantot piedāvāto tēmu pilnībā, vai arī izvēlēties tikai atsevišķas tās daļas.

Fragments no metodiskā materiāla

Metodiskā materiāla neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kuru noskatīšanās nepieciešama labākai temata izpratnei un uzdevumu izpildei. Animācija - kas ir intelektuālais īpašums, patents, preču zīme, dizainparaugs Tā ir ievadanimācija, kuras beigās būs iespēja izvēlēties vienu no četriem stāstiem. Katras animācijas beigās, iespējams atvērt jebkuru no pārējiem stāstiem.

16. Eiropas dienas plakāts

 

Atgādnes fragments