Aktualitātes

VITAMĪNS ES - mācību materiālu kopa zināšanu pilnveidei par Eiropas Savienību

Lai mūsdienīgā un skolēniem interesantā veidā stāstītu par Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm, kopīgām vērtībām, pilsonisko līdzdalību, regulāri tiek izstrādāti un adaptēti zinātkāri un izpratni veicinoši mācību un vizuālie materiāli. 

Andris Kužnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p.i.: "VITAMĪNS ES ir projekts, ar ko varam lepoties jau trīs gadu garumā. Materiālu kopā iekļauti daudzveidīgi, koši,  interaktīvi un integrēti mācību materiāli, plakāti, spēles, darba lapas, lai palīdzētu dažāda vecuma skolēniem iepazīt Eiropu, labāk izprast notiekošos procesus Latvijā, Eiropā un pasaulē, un saskatīt savu vietu tajos. Tu nevari būt piederīgs tam, ko nepazīsti – tādēļ priecājos, ka šis projekts turpina savu izaugsmi." 

VITAMĪNS ES materiāli ir integrējami dažādās mācību jomās un iesaista skolēnus aktīvā izziņas un mācību procesā, aktivizē iepriekšējās zināšanas, attīsta kritisko domāšanu, kā arī uzskatāmi parāda, ka Eiropa aptver ikvienu dzīves šķautni, un katrs var atrast sev tuvāko un interesantāko ceļu, lai to izzinātu.

„Jēgpilnas spēles, kvalitatīvi mācību un uzskates materiāli rosina skolēnu motivāciju izzināt pasauli, apzināties sevi kā svarīgu Latvijas, Eiropas un pasaules daļu, kā arī efektīvi atbalsta pašvadītu mācīšanos. Palīdzēt izaugt zinātkāram un zinošam, atbildīgam un līdzdarbīgam eiropietim ir mūsu visu kopīgais mērķis, tāpēc sakām paldies Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā, kas atbalsta jaunu materiālu izveidi ar mērķi pilnveidot izglītības procesu rīcībspējīga eiropieša izaugsmē”, Eiropas Kustība Latvijā ģenerālsekretāre Liene Valdmane.