Iesūtīts: 6. Maijs, 2010
Aicinām ņemt vērā, ka šī informācija, iespējams, jau ir novecojusi.

Tiesa sadarbojas ar dalībvalstu tiesām, kas ir pamata tiesu instance ar Kopienu tiesībām saistītu jautājumu izlemšanai. Lai nodrošinātu efektīvu un vienveidīgu Kopienu tiesību aktu piemērošanu un novērstu to atšķirīgu interpretāciju, valstu tiesām ir iespēja, un dažreiz pienākums, vērsties Tiesā ar lūgumu precizēt Kopienu tiesību interpretāciju, lai tās, piemēram, varētu pārbaudīt valsts tiesību aktu atbilstību Kopienu tiesībām. Lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu var arī lūgt pārbaudīt Kopienu tiesību akta spēkā esamību.

Tiesa atbildi sniedz, pieņemot nevis vienkāršu atzinumu, bet gan spriedumu vai motivētu rīkojumu. Valsts tiesai, kurai adresēts nolēmums, sniegtā interpretācija ir saistoša, izskatot attiecīgo lietu. Tiesas spriedums ir tādā pašā veidā saistošs arī citu dalībvalstu tiesām, kurām varētu rasties identisks jautājums.

Arī jebkurš Eiropas Savienības pilsonis prejudiciālo nolēmumu ietvaros var noskaidrot, kā uz viņu attiecināmas Kopienu tiesību normas. Lai arī prejudiciālos jautājumus var uzdot tikai valstu tiesas, visiem dalībvalsts tiesā izskatītās lietas dalībniekiem, dalībvalstīm un Eiropas Kopienu iestādēm ir iespēja piedalīties tiesvedībā Tiesā. Tā vairāki svarīgi Kopienu tiesību pamatprincipi sākotnēji tika noteikti, atbildot uz prejudiciālajiem jautājumiem, ko bija uzdevušas valstu pirmās instances tiesas.

Kategorija