Konkurss Eiropas Savienības mājas skatloga noformēšanai 2019. gadā

Ievietots: 1. Novembris, 2018
Konkurss Eiropas Savienības mājas skatloga noformēšanai 2019. gadā

NOLIKUMS

 

Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, vienuviet atrodas Eiropas Parlamenta birojs, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, kā arī Zināšanu, sarunu un mākslas istabas.

Eiropas Savienības mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabās var saņemt pieredzējušu speciālistu konsultācijas, kā labāk izmantot ES sniegtās iespējas, bezmaksas informatīvos izdevumus, ieskatīties ES datubāzēs internetā, kā arī piedalīties dažādos pasākumos: diskusijās par Latvijai un Eiropas Savienībai svarīgiem notikumiem, informatīvajos semināros, radošajās darbnīcās, kino vakaros, kā arī apmeklēt izstādes, kultūras pasākumus un iepazīties ar Eiropas valstu tradīcijām un vēsturi.

ES mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabu darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai – 10:00 – 18:00, sestdienās – 10:00 – 14:00. Papildu informācija: www.esmaja.lv.

 

1. Konkursa priekšmets

Konkursa rezultātā skolēnu vai studentu grupai pasniedzēju vadībā mācību programmas ietvaros būs iespēja mākslinieciski noformēt Eiropas Savienības mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabu skatlogu pieciem svētkiem 2019. gadā: Lieldienām, Eiropas dienai 9. maijā, Līgo svētkiem, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai 18. novembrī un Ziemassvētkiem/Jaunajam gadam.

Lai piedalītos konkursā un pretendētu uz kopējo finansējumu 2000,00 EUR (PVN iekļauts) apmērā tehnisko izdevumu un materiālu iegādes izmaksu segšanai, izglītības iestādei jāiesniedz pieteikums (Pielikums Nr. 2) un piecas dažādas skices – skatloga noformēšanas priekšlikumi – nolikuma 3. punktā norādītajā kārtībā un termiņā. Katrai skatloga noformēšanas reizei paredzētais maksimālais finansējums ir 400,00 EUR (PVN iekļauts).

Materiālu iegāde un tehnisko izmaksu segšana par katru skatloga dekorēšanas reizi būs jānodrošina izglītības iestādei, pēc pakalpojuma sniegšanas iesniedzot Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā rēķinu. 

 

2. Konkursa dalībnieki

Profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un augstākās izglītības iestādes, kurās tiek nodrošinātas mākslas, vides mākslas, dizaina, interjera dizaina, reklāmas vai citas atbilstošas programmas, kuru ietvaros skolēni un studenti apgūst skatlogu noformēšanas vai citas atbilstošas zināšanas un prasmes. Lai nodrošinātu kvalitatīvu ES mājas skatloga noformēšanu, izglītības iestāde, piedaloties konkursā (iesniedzot pieteikumu un skices), apņemas mācību procesa ietvaros organizēt skolēnu/ studentu grupu darbu pasniedzēju vadībā.

 

3. Konkursa norises vieta un laiks

3.1. Parakstīts, ieskanēts pieteikums un 5 (piecas) skices – skatloga noformēšanas priekšlikumi (jpg vai pdf formātā) jānosūta uz e-pastu anita.jansone@esmaja.lv līdz 2018. gada 7. decembrim (ieskaitot). 

3.2. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2018. gada 14. decembrī, personīgi sazinoties ar pieteikumos norādītajām kontaktpersonām.

 

4. Konkursa organizators

Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, t. 67085445, e-pasts: esmaja@esmaja.lv.

 

5. Konkursa mērķis

Izvēlēties izglītības iestādi, kuras skolēniem/ studentiem tiks sniegtas skatloga dekorēšanas prakses iespējas Eiropas Savienības mājā. Veicināt jauniešu profesionālo izaugsmi, kā arī ES mājas sadarbību ar izglītības iestādēm un pasniedzējiem, prakšu vadītājiem.

 

6. Konkursa uzdevums

Aizpildīt konkursa pieteikumu (Pielikums Nr. 2), kā arī iesniegt 5 (piecas) dažādas skatloga noformēšanas skices – vienu katriem nolikuma 1. punktā minētajiem svētkiem. Skicēs grafiski (pēc izvēles – datorgrafikā vai ar roku zīmētās) jāatspoguļo skolēnu/ studentu grupas (pedagoga vadībā) izstrādāti piedāvājumi skatloga noformēšanai – risinājuma priekšlikumi vizualizētā veidā. Pieteikums un skices jānosūta ES mājai nolikuma 3. punktā minētajā kārtībā un termiņā.

 

7. Vērtēšana

7.1. Konkursa pieteikumus un skices vērtēs ES mājas institūciju: Eiropas Parlamenta biroja un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, kā arī ES mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabu žūrijas komisija.

7.2. Komisija piešķirs punktus atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam:

 KritērijsMaksimālais punktu skaits
1.Skaidri saprotams izglītības iestādes īstenotās mācību programmas apraksts2
2.Skaidri saprotams pamatojums izglītības iestādes vēlmei organizēt skatloga dekorēšanu2
3.Skaidri saprotams skolēnu/ studentu grupas apraksts2
4.Skaidri saprotams pedagoga/ grupas vadītāja pieredzes apraksts2
5.Skatloga noformēšanas priekšlikuma oriģinalitāte10 punkti par katru skici, kopā 50
6.Skatloga noformēšanas priekšlikuma tehniskais risinājums un piemērotība ES mājas iekštelpu funkcijām10 punkti par katru skici, kopā 50
7.Skatloga noformēšanas priekšlikuma atbilstība svētku tematikai10 punkti par katru skici, kopā 50
 Kopā158

    

7.3. Žūrijas komisija lēmumu par konkursa uzvarētāju pieņems, ņemot vērā katra konkursanta iegūto kopējo punktu skaitu.

 

8. Tehniskā informācija

8.1. Skatloga izmērs un attēli skatāmi Pielikumā Nr. 1.

8.2. Noformējot skatlogu, jāievēro Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kartību Rīgā" noteiktais.

8.3. Dekorēšanai izmantojams gan skatloga stikls (necaurredzamā veidā neaizlīmējot skatlogu vairāk par 25% no tā platības), gan iekštelpu zona.

8.4. Dekorācijām, kas novietotas iekštelpā, jābūt viegli pārvietojamām, piem., lai atbrīvotu vietu pasākuma norisei.

8.5. Skatloga noformēšana ietver: vismaz 3 dažādu skiču/ maketu sagatavošanu un iesniegšanu katrai no dekorēšanas reizēm, pilnveidošanu atbilstoši ES mājas norādēm, saskaņoto dekorāciju izgatavošanu un uzstādīšanu, kā arī noņemšanu. 

8.6. Skatloga dekorēšanai iegādātie tehniskie palīglīdzekļi pēc līguma beigām paliek izglītības iestādes īpašumā, dekorācijas – ES mājas.

8.7. Dekorācijās nav atļauts iekļaut konkrētās mācību iestādes reklāmu, bet redzamā vietā ir atļauts novietot informatīvu zīmi, norādot, kas dekorācijas veidojis (izglītības iestādes un programmas nosaukums, logo, skolēnu/ studentu vārdi un uzvārdi, pasniedzēja/ darba vadītāja vārds un uzvārds).

8.8. Skatloga noformēšanas termiņi pēc līguma noslēgšanas:

          8.8.1. Lieldienas (dekorāciju uzstādīšana – 15.04.2019., noņemšana – 23.04.2019.);

          8.8.2. Eiropas diena (dekorāciju uzstādīšana – 7.05.2019., noņemšana – 13.05.2019.);

          8.8.3. Līgo svētki (dekorāciju uzstādīšana – 17.06.2019., noņemšana – 25.06.2019.);

          8.8.4. Latvijas Republikas Proklamēšanas diena (dekorāciju uzstādīšana – 8.11.2019., noņemšana – 19.11.2019.);

          8.8.5. Ziemassvētki/Jaunais gads (dekorāciju uzstādīšana – 16.12.2019., noņemšana – 3.01.2020.).

 

9. Citi noteikumi

9.1. Izglītības iestāde, piedaloties konkursā, piekrīt visiem noteikumiem un uzņemas atbildību par savām darbībām konkursa laikā.

9.2. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas nolikumā, tās publicējot www.esmaja.lv.

9.3. Jautājumi par konkursu līdz 2018. gada 6. decembrim uzdodami Anitai Jansonei, Eiropas Savienības mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabu vadītājai, tālr. 67085446, e-pasts: anita.jansone@esmaja.lv.