Eiropas Komisija pieņēmusi paziņojumu par konferences par Eiropas nākotni izvirzīto priekšlikumu virzīšanu

Ievietots: 17. Jūnijs, 2022
Pilsoņi izsaka savu viedokli konferencē par Eiropas nākotni

Eiropas Komisija šodien, 17. jūnijā, ir pieņēmusi paziņojumu, kurā izklāstīts, kā tālāk tiks virzīti konferencē par Eiropas nākotni izvirzītie priekšlikumi. Pēc gadu ilgas apspriešanās konference noslēdzās 2022. gada 9. maijā. Noslēguma ceremonijā Strasbūrā Eiropas Parlamenta, Komisijas un Padomes priekšsēdētāji no konferences dalībniekiem saņēma nobeiguma ziņojumu, kurā bija iekļauti 49 vērienīgi priekšlikumi un 326 atsevišķi pasākumi. Priekšlikumos ietverti Eiropas pilsoņu un valstu pilsoņu paneļdiskusijās izskanējušie iedzīvotāju ieteikumi, kā arī daudzvalodu digitālajā platformā iesniegtās idejas.

Lai gan ir izkristalizējušies daudzi vērtīgi priekšlikumi, Konferences veiksme ir atkarīga no tā, kādas pārmaiņas izdosies panākt. Ņemot to vērā, Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi 2021. gada marta kopīgajā deklarācijā apņēmās ierosinājumus virzīt tālāk.

Komisija uzskata, ka, lai uz priekšlikumu novērtējumu varētu paļauties, ir būtiski ievērot  ierosinājuma garu, atturoties no jebkādas interpretācijas vai atlases. 49 priekšlikumi ir sakārtoti konferences izraudzītajās tematiskajās grupās, un par katru jomu ir sniegts Komisijas novērtējums.

Pirmais jauno priekšlikumu kopums tiks izziņots priekšsēdētājas fon der Leienas runā par stāvokli Savienībā 2022. gada septembrī, kā arī tai pievienotajā nodomu vēstulē. Šie priekšlikumi būs starp tiem, kas tiks iekļauti Komisijas darba programmā 2023. gadā un vēlākā laikposmā. Turpmākajos pasākumos Komisija nodrošinās, ka diskusijās par nepieciešamību grozīt Līgumu, jaunās reformas un politikas jomas neizslēdz cita citu, bet pievēršas tam, lai maksimāli izmantotu pašreiz iespējamo, vienlaikus nodrošinot iespēju veikt izmaiņas Līgumā, kur tas būs nepieciešams. 

Lai sabiedrību informētu par priekšlikumu virzību, 2022.gada rudenī tiks organizēts konferences atsauksmju pasākums. Pasākumā tiks sniegta informācija un skaidrojums, kā trīs ES iestādes priekšlikumus virza uz priekšu, kā arī tiks izvērtēts progress šajā procesa posmā.

Vairāk informācijas: Komisija sniedz pirmo analīzi par priekšlikumiem, kuru avots ir konference par Eiropas nākotni (europa.eu)