#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Vitamīns ES

VITAMĪNS ES ir mācību un metodisko materiālu kopa par Eiropas tematiku ikdienas darbam skolā dažādu mācību jomu ietvaros. Mācību materiāli ir radīti, lai rosinātu skolēnu zinātkāri, pilnveidotu izpratni un zināšanas par Eiropu, stiprinātu apziņu par sevi kā atbildīgu, zinošu Latvijas un Eiropas iedzīvotāju ar tiesībām un pienākumiem.

VITAMĪNS ES materiāli ir integrējami dažādos mācību priekšmetos, iesaistot bērnus aktīvā izziņas procesā, aktivizējot iegūtās zināšanas un veidojot kopsakarības, attīstot kritisko domāšanu un argumentēšanas prasmes, kā arī parādot, ka saruna par Eiropu nav tikai saruna par politiku, bet ietver ikvienu dzīves šķautni - dabu, valodu, vidi, cilvēkus un galvenais - apzinoties sevi kā svarīgu Latvijas un Eiropas daļu!

Sākumskola

PLAKĀTS "EIROPAS ALFABĒTS"

Mērķis ir apgūt latviešu valodas alfabētu un paplašināt vārdu krājumu ar vārdiem, kas saistīti ar Latviju, Eiropu, ES dalībvalstīm, demokrātiskām vērtībām.
Saturs un tematika – Eiropas alfabētā ietverti ES dalībvalstu nosaukumi un to karogi, Latvijas un ES simboli, minētas demokrātiskās vērtības un vārdi, kas svarīgi pilsoniskai sabiedrībai.

Ieteikumi darbam:

1. Pirms Eiropas alfabēta apskates, skolēni tiek mudināti sarakstīt vārdus, kurus varētu ietverti savas klases, pilsētas vai Latvijas alfabētā. Visa klase var veidot vienu alfabētu, bet var arī strādāt grupās. Tad katra grupa veido konkrētu - klases, skolas, pilsētas (apdzīvotas vietas, novada) vai Latvijas- alfabētu. Izvēlētos vārdus pārrunā, izskaidro to nozīmi, papildina ar citu ieteiktajiem vārdiem.
2. Skolēni apskata Eiropas alfabētu, atrod un grupē vārdus, kas ietverti pašu veidotajos alfabētos un tos, kas atšķiras.  Kopīgi secina – kas ir specifisks katram alfabētam (klases, skolas, pilsētas vai Latvijas) un kāpēc, nonākot pie atbildes -  kas veido, raksturo Eiropu?
3. Skolēni: papildina Eiropas alfabētu ar citiem vārdiem; atrod vārdus, ko nekad paši nav lietojuši /vai kuru nozīmi nezina, un veido skaidrojošo vārdnīcu; strādā ar dažādiem tekstiem, meklējot alfabētā ietvertos vārdus tajos vai apkopjot paplašinātu informāciju (piemēram, konkrēta valsts); veido stāstījumu, ietverot izvēlētu vārdu, vai vārdus no alfabēta.
4. Ja klasē ir pieejama interaktīvā tāfele, var izmantot spēli http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Spele_1/real.html.

Viens skolēns meklē burtus burtu režģī, pārējie raksta vārdu / vārdus, kas sākas ar šo burtu – pārraksta tos, kas ietverti Eiropas alfabētā vai papildina ar saviem. Svarīgi saglabāt spēles prieku, tāpēc - skolēni raksta vārdus tikai ar konkrētiem burtiem – pirms tam katrs skolēns tos izlozē vai raksta vārdus tikai ar to burtu, ar kuru sākas skolēna vārds. Vieglāka versija – ja katram skolēnam ir izdrukāts Eiropas alfabēts, skolēns, redzot ekrānā bitītes nosaukto burtu,  alfabētā to atrod un uzraksta skaitli, kādā secībā burtu režģī burti tiek meklēti: 1,2 u.c. Tā tiek trenēta uzmanība un ātra reakcija. Šo uzdevumu var mutvārdos, atrodot Eiropas alfabētā vārdus ar konkrēto burtu un nosaucot tos, kamēr viens skolēns meklē ekrānā 3 vienādus burtus. 

Plakāts lejupielādei šeit: Eiropas alfabēts

PLAKĀTS "LATVIJAS UN EIROPAS VĒRTĪBAS"

Mērķis – stiprināt izpratni par Latvijas un Eiropas pamatvērtībām, skaidrot to nozīmi un atspoguļot vērtību izpausmi ikdienas attiecībās, jo vērtības stiprina ikviena cilvēka – pieaugušā vai bērna -  rīcība un attieksme. 
Saturs un tematika – plakāts ir veidots kā labirints, ietverot Latvijas Republikas Satversmē un Līgumā par Eiropas Savienību minētās vērtības: cilvēktiesības, brīvību, cieņu, tiesiskumu, vienlīdzību, demokrātiju. Katra vērtība ir skaidrota ar vairākiem vecumposmam atbilstošiem piemēriem – kā tā izpaužas skolēnu ikdienas dzīvē, ietverot arī negatīvos piemērus, kas neraksturo vai ir pretrunā ar šo vērtību.

Ieteikumi darbam:
1. Skolēni sākumā nelasa visu plakāta tekstu, bet aktualizē savas zināšanas par katru vērtību, to skaidrojot saviem vārdiem. Visi minējumi tiek pierakstīti. Tad skolēni iziet labirintu un papildina savu skaidrojumu par katru vērtību.
2. Skolēni veido citus piemērus – pozitīvus vai negatīvus katrai vērtībai.
3. Skolēni veido savas klases, skolas noteikumus, vai analizē esošos, balstoties uz minētajām vērtībām.
4. Skolēni veic eksperimentu – novērojumu, kā noteiktā laika posmā izvēlētā vērtība tiek ievērota vietējā kopienā. Pārrunas, secinājumi, rīcība – piemēram, plakātu izstāde skolā vai cita aktivitāte, lai mudinātu stiprināt vērtības, saprotot kā tās izpaužas ikdienas dzīvē.

Plakāts lejupielādei šeit: Latvijas un Eiropas vērtības

MĒRLENTE "AUGU LATVIJĀ UN EIROPĀ"

Mērķis – uzskatāmi atspoguļot bērna daudzpusīgo attīstību, topot par aktīvu personību, skolēnu, iedzīvotāju, pilsoni.

Saturs un tematika - mērlente ir izmantojama kā sarunas ierosinātājs, tā nav uzskatāma par diagnostikas rīku. Ietvertie kritēriji ir vērsti uz mērķtiecīgu pilsoniskuma apziņas un līdzdalības pilnveidi  skolēniem. Piemērotāka 2., 3. klases skolēniem.

Ieteikumi darbam:
1. Mērlente ir izmantojama kā sarunas ierosinātājs – ko no minētā Tu dari, proti? Katrs skolēns var pierakstīt savu vārdu pie kritērijiem vai auguma garuma atzīmes un papildināt esošos kritērijus.
2. Veidot projekta darbu - izvēloties kādu no mērlentē minētajiem kritērijiem - iztaujāt vecākus, veidojot savu Pilsoņa dienasgrāmatu. Piemēram, cik gados ko iemācījās darīt, kādi interesanti atgadījumi bijuši, pievienot atbilstošas fotogrāfijas u.c.
3. Skolēni, izmantojot dotos kritērijus, var mācīties veidot aptauju – izstrādājot jautājumus un dodoties pie jaunākiem skolēniem, saņemot atbildes un apkopot tās.

Mērlente lejupielādei šeit: Augu Latvijā un Eiropā

SPĒLE "EIROPAS DOMINO"

Mērķis – iepazīt Eiropas Savienības valstu nacionālos dzīvniekus, putnus, augus, simbolus, stiprinot izpratni un apziņu par kopīgo un vienojošo Eiropā, balstoties uz bērnam interesējošo un saprotamo - dabu.
Saturs un tematika – Eiropas domino ietver ES valstu nacionālos dzīvniekus, putnus un augus. Domino kartītes vienā pusē ir attēls, nosaukums un valsts karogs, bet kartītes otrā pusē sniegts īss apraksts, kas pilnveido bērna zināšanas par dzīvnieku, putnu vai augu. Skolēna uzdevums ir sarindot kartītes pareizā secībā – vai nu vadoties pēc valsts karogiem, vai lasot aprakstus. Domino var spēlēt 2-4 skolēni, vadoties pēc klasiskajiem domino spēles noteikumiem.

Ieteikumi darbam:
1. Skolēni pirms spēles aplūko Eiropas karti un min, kuru valstu dzīvnieki, putni vai augi tie varētu būt (skolotāja uz tāfeles saraksta 5-7 dzīvnieku, putnu, augu nosaukumus). Pie minējumiem saraksta skolēna vārdus, lai varētu apbalvot tos skolēnus, kuru minējumi bijuši precīzākie.
2. Pēc domino spēles skolēni pārrunā, ko jau zinājuši, ko jaunu uzzinājuši un kas pārsteidza visvairāk, veido secinājumus par Eiropas dabu.
3. Izmantojot domino komplektā iekļautās dzīvnieku, putnu kontūras, veido dialogus vai uzvedumus (var izmantot dažādu tautu pasakas vai veidot savu saturu), tādējādi nostiprinot jauniegūtās zināšanas un papildinot tās ar jaunām. Kontūras izgriež, krāso, var piestiprināt pie zīmuļa, lai izmantotu kā leļļu teātra lelles. Izvēlētajiem dzīvniekiem, putniem var veidot vizītkartes vai sociālo tīklu profilus.

Spēle lejupielādei šeit: Eiropas domino

BUMBU SPĒLES

Mērķis – izmantojot piepūšamo bumbu, organizēt ar Eiropas tematiku saistītas spēles.

Ieteikumi darbam:
1. Spēle “Es braucu uz…”. Pirms spēles skolēni atkārto ES dalībvalstis, to karogus, izveido kādas dalībvalsts karogu un piesprauž to sev pie apģērba. Skolēni sastājas aplī, un skolēns, kuram rokās ir bumba, atpazīst valsts karogu pie kāda skolēna apģērba un, redzot, piemēram, Grieķijas karogu, met bumbu un saka “Es braucu uz Grieķiju”.  Spēle turpinās, kamēr visas valstis nosauktas, kāpinot tempu.
2. Spēle “Es braucu uz…”. Pirms spēles skolēni atkārto ES dalībvalstis. Katrs skolēns izvēlas kādas dalībvalsts sākuma burtu, uzraksta to un piesprauž sev pie apģērba. Skolēni sastājas aplī un tas, kuram rokās ir bumba, met to, saucot pilnu valsts nosaukumu, kas sākas ar redzamo burtu.
3. Spēle Bumbu mīklas. Skolotāja uzdod jautājumu, kuras atminējums ir izsakāms ar skaitli. Piemēram, datums, kurā svinam ES dzimšanas dienu – 9, burtu skaits Latvijas kaimiņvalsts nosaukumā, kuras galvaspilsēta ir Tallina - 8 u.c. Skolēns atbildi nevis nosauc, bet tik reizes met bumbu gaisā un pārējie skaita.

Pamatskola

SPĒLE "EIROPAS BINGO"

Mērķis – iedzīvināt un pilnveidot izpratni par terminiem, jēdzieniem, leksiku, kas saistīta ar Latviju, Eiropu, ES dalībvalstīm, demokrātiskām vērtībām, pilsonisko līdzdalību, politiku. Spēle piemērota 8.- 9.klasei un vidusskolai. 

Ieteikumi darbam:
1. Katrs skolēns saņem Bingo kartīti (komplektā 30 kartītes). Skolotāja vai kāds skolēns sauc vārdus jauktā secībā (var izvilkt no trauka, tad vārdi jāsakopē un jāsagriež;  var vienkārši saukt un atzīmēt nosauktos), skolēni seko līdzi savās kartītēs un uz vārda, kas ir kartītē, uzliek pogu vai papīra gabaliņu (jebkādu priekšmetu, kas liecina, ka vārds ir aizklāts). Kuram pirmajam kartītē aizklāti visi vārdi vai vārdu rinda - BINGO!
2. Pēc bingo spēles, turpinās darbs ar terminiem, jēdzieniem, politiskiem lēmumiem – veidojot to skaidrojumus, meklējot papildus informāciju u.c.

Spēle lejupielādei šeit: Eiropas bingo

 

SPĒĻU KĀRŠU KOMPLEKTS "DZĪVO, RUNĀ, DRAUDZĒJIES!"

Mērķis – nostiprināt skolēnu zināšanas par ES valstu, iedzīvotāju (sieviešu un vīriešu dzimte) un valodu nosaukumiem latviešu valodā.

Ieteikumi darbam:
1. Skolēni sadalās grupās pa 4 un saņem spēļu kāršu komplektu – 4 valstu kārtis (5 kārtis katrai valstij  – valsts nosaukums, karogs, iedzīvotāja, iedzīvotājs, valoda), tātad 20 kārtis uz grupu. Kārtis tiek sajauktas un izdalītas pa 5 katram spēlētājam. Pulksteņrādītāja virzienā skolēni mainās ar liekajām kārtīm, kamēr sakrāj 5 vienas valsts kārtis. Pirmais, kas sakrāj visas valsts kārtis, liek roku galda vidū un pārējiem jāpaspēj uzlikt roka uz spēlētāja rokas pēc iespējas ātrāk. Kurš paliek pēdējais – saņem soda punktu. Spēle turpinās līdz 3 soda punktiem. Tad grupas mainās ar kārtīm un turpina spēli.
2. Pēc spēles var nostiprināt skolēnu zināšanas, saucot burtu no alfabēta un skolēna uzdevums ir nosaukt valsti, iedzīvotājus, valodu. Uzdevumu var veidot arī tā, ka skolēns nogriež diega gabaliņu un kamēr to tin ap pirkstu, sauc visas valodas, ko atceras.

Spēļu kārtis lejupielādei šeit: Dzīvo, runā, draudzējies!

ATRIBŪTI DEBAŠU, DISKUSIJU NORISEI

Mērķis – izmantojot fanu rociņas, padarīt atraktīvākas debates un diskusijas par ES tematiku.

Ieteikumi darbam
Fanu rociņas ir izmantojamas organizējot debates, diskusijas, vēlēšanu simulācijas.

Labā prakse

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties