#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
13/04/2014
Eksamens 6951
Eiropas eksāmens
Apraksts: 
<p><img alt="" src="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/EiropasEksamens2018.jpg" style="width: 400px; height: 566px;" /></p> <p><strong>2018. gada Eiropas eksāmens uzvarētāji:</strong></p> <p><strong>5.-6. klase</strong><br /> Adrians Formanickis (Daugavpils Krievu vidusskola &ndash; licejs)<br /> Jānis Drelings (Daugavpils Vienības pamatskola)<br /> Alekss Rebāns (Privātā sākumskola &quot;Namiņ&scaron;&quot;)<br /> Patrīcija Pavlovska (Jelgavas 4. sākumskola)<br /> Rūdolfs Laidiņ&scaron; (Lapmežciema pamatskola)</p> <p><strong>7.-9.klase</strong><br /> Signija Voite (Kārsavas vidusskola)<br /> Klāvs Veseļuns (Rīgas Hanzas vidusskola)<br /> Roberts Ozols (Daudzeses pamatskola)<br /> Vitālijs Komarovs (Daugavpils 12.vidusskola)<br /> Antons Gusevs (Rīgas 10.vidusskola)</p> <p><strong>Vidusskola</strong><br /> Ivars Janukovičs (Babītes vidusskola)<br /> Jegors Maļejevs (Rīgas 25.vidusskola)<br /> Evija Blumberga (Ventspils 4.vidusskola)<br /> Anastasija Vasiļjeva (Ventspils 2.vidusskola)<br /> Artūrs Priedītis (Rīgas 25.vidusskola)</p> <p><strong>Pieaugu&scaron;ie</strong><br /> Artis Jurkevics<br /> Matīss Veigurs<br /> Jānis Vītoliņ&scaron;<br /> Arkādijs Zvaigzne<br /> Krista Rubule</p> <p><strong>Sveicam!</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Jaunumu teksts: 
<p class="rtecenter">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Kas ir Eiropas eksāmens?
Virsraksts: 
Kas ir Eiropas eksāmens?
Apraksts: 
<p class="rtejustify">2018. gada 9.maijā, atzīmējot Eiropas dienu, ikviens Latvijas iedzīvotājs jau piekto gadu pēc kārtas, tika aicināts pārbaudīt savas zinā&scaron;anas un izpratni par Latviju Eiropā, savu nozīmi sabiedrībā, svarīgiem lēmumiem un procesiem, kārtojot Eiropas eksāmenu.</p> <p class="rtecenter"><strong>Teju 17 000 dalībnieku 9.maijā nokārto Eiropas eksāmenu! Ir lepnums - esam aktīvi un zino&scaron;i!</strong></p> <p class="rtejustify"><br /> Eiropas dienā, no plkst. 8:00 līdz 21:00 ikviens Latvijas iedzīvotājs tika aicināts piedalīties Eiropas eksāmenā (EE), apliecinot savas zinā&scaron;anas un izpratni, kā arī aktīvo pozīciju Latvijā un Eiropā. &Scaron;ogad dalībnieku skaits sasniedza jau teju 17 000 - <strong>16643 dalībnieku.</strong></p> <p class="rtejustify">Visaktīvākie Latvijā ir 7.-9. kla&scaron;u skolēni: EE piedalījās 6215 dalībnieku, 99 no tiem ir ieguvu&scaron;i maksimālo punktu skaitu &ndash; 50 punktus. Vidusskolēni biju&scaron;i aktīvi, taču maksimālo punktu skaitu ir izdevies sasniegt tikai 32 no 4485 dalībniekiem. 5.-6. kla&scaron;u skolēni: piedalīju&scaron;ies 3627 un maksimālo punktu skaitu ieguvu&scaron;i 62. Pieaugu&scaron;o grupā piedalīju&scaron;ies 2316 dalībnieki un izcilas zinā&scaron;anas apliecināju&scaron;i 87 no tiem.</p> <p class="rtejustify"><strong>Ļoti aktīvi &scaron;ai gadā biju&scaron;i ārpus Rīgas dzīvojo&scaron;ie &ndash; 11 572 EE dalībnieku nav no Rīgas!</strong></p> <p class="rtejustify">Katrs Eiropas eksāmena dalībnieks 9.maijā pēc plkst. 21:00 savā e-pastā saņēma Apliecinājumu ar iegūto punktu skaitu. Ar pareizajām EE atbildēm, ikviens interesents varēs iepazīties www.esmaja.lv, sākot no 10.maija pēcpusdienas.</p> <p class="rtejustify"><strong>Uzvarētāju svinīgā apbalvo&scaron;ana notika 22.maijā 12:00 ES mājā, Aspazijas bulvārī 28.&nbsp;</strong></p> <p class="rtejustify">Eiropas eksāmenu organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Kustība Latvijā.<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p class="rtejustify">&nbsp;</p>
Kā piedalīties?
Virsraksts: 
Kā piedalīties?
Apraksts: 
<p class="rtejustify">Eiropas eksāmens notiek ikgadu 9.maijā no plkst. 8:00 līdz 21:00, tie&scaron;saistē mājas lapā www.esmaja.lv. Eksāmenu var kārtot ikviens interesents, atbilsto&scaron;i savai vecuma grupai: 5.-6.klase, 7.-9.klase, vidusskola vai pieaugu&scaron;ie.</p> <p class="rtejustify">&quot;Eiropas eksāmenā&quot; katrs dalībnieks piedalās individuāli, vienu reizi, reģistrējoties un norādot savu e-pasta adresi, novadu, pilsētu, vārdu un uzvārdu.</p> <p class="rtejustify">Pēc plkst. 21 uz norādīto e-pasta adresi dalībnieks saņem Apliecinājumu par dalību eksāmenā&nbsp;un informāciju par iegūto punktu skaitu.</p> <p class="rtecenter"><strong>2018. gada Eiropas eksāmena jautājumi un pareizās atbildes ievietotas sadaļā Kā sagatavoties!!!</strong></p> <p class="rtejustify">&nbsp;</p> <p class="rtejustify">&nbsp;</p>
Kā sagatavoties?
Virsraksts: 
Kā sagatavoties?
Apraksts: 
<p><b>&bdquo;Gatavojies Eiropas eksāmenam&rdquo;!&nbsp;</b></p> <p><strong>Materiāli 5. - 9. klasei:</strong></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2018.gads/Kas_ir_Eiropas_Savieniba.pdf">Kas ir Eiropas Savienība?</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2018.gads/Latvija_un_Eiropas_Savieniba.pdf">Latvija un Eiropas Savienība</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2018.gads/Es_un_Eiropas_Savieniba.pdf">Es un Eiropas Savienība</a></p> <p><strong>Materiāli 10. - 12. klasei</strong></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/10.-12.klase/ES_attistiba_2017.pdf">ES attīstība</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/10-12/2018.gads/ES_ekonomiska_un_monetara_politika.pdf">ES ekonomikas un monetārā politika</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/10-12/2018.gads/ES_iedzivotaju_pilsoniska_lidzdaliba.pdf">ES iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/10-12/2018.gads/ES_iestades_un_lemumu_pienemsana.pdf">ES iestādes un lēmumu pieņem&scaron;ana</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/10-12/2018.gads/Latvijas_daliba_ES.pdf">Latvijas dalība ES</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/10-12/2018.gads/ES_pasaule.pdf">ES pasaulē</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Iesakām arī izmantot:</strong></p> <p><strong>Mācību līdzekli</strong>&nbsp;<a href="http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzekla-iepazisti-eiropas-savienibu-un-izmanto-savas-iespejas">&quot;Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas&quot;</a></p> <p><a href="http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos">Ieguvumi no Latvijas dalības Eiropas Savienībā</a></p> <p>Bro&scaron;ūra <a href="https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-lv/format-PDF">&quot;ES un ES&quot;</a> jaunie&scaron;iem par to, kā tika izveidota ES, kādas ir mūsu kopīgās vērtības, kur&scaron; ko dara ES un kā tas viss skar ikdienas dzīvi</p> <p><a href="http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/lv/index.html#Ievads">&quot;ES un ES&quot; interaktīvā versija</a></p> <p>Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros izstrādātu mācību materiālu <a href="http://www.europarl.europa.eu/latvia/resource/static/files/import/eiropas_parlamenta/trapitses.pdf"><strong>Trāpīts ES</strong></a></p> <p>Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu pieredzes materiāli</p> <p><a href="http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku/macibumateriali.html"><strong>Darbā ar ES tematiku</strong></a></p> <p><strong><a href="http://www.eiropaskustiba.lv/wp-content/uploads/2017/01/Laba_prakse_pilsoniskaja_izglitiba.pdf">Labā prakse pilsoniskajā izglītībā</a></strong></p>
Piedalīties Eiropas Eksāmenā
Virsraksts: 
Piedalies Eiropas Eksāmenā 9.maijā!
Apraksts: 
<p class="rtecenter">&nbsp;</p> <p><img alt="" height="245" src="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/IMG_7815.JPG" width="368" /></p> <p>Eksāmens 9.maijā no plkst. 8:00 līdz 21:00, ieejot mājas lapā www.esmaja.lv.&nbsp; Pēc atbilžu snieg&scaron;anas katrs individuāli uzzina zinā&scaron;anu vērtējumu, saņemot Apliecinājumu ar iegūto punktu skaitu savā e-pastā. Labākajiem katrā vecuma grupā &ndash; vērtīgas balvas.</p> <p class="rtecenter"><u>2018.gada Eiropas eksāmena jautājumi un pareizās atbildes ievietotas sadaļā Kā sagatavoties?</u></p> <p>Mūsu miljons ir zinā&scaron;anas, izpratne, attieksme un vēlme līdzdarboties. Grāb miljonu - izzinot, izprotot un piedaloties! Esi zino&scaron;s un aktīvs Latvijas un Eiropas iedzīvotājs!</p> <p>Eiropas eksāmenu organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Kustība Latvijā.</p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/10-12/2018.gads/NOLIKUMS_EE_2018.pdf">Eiropas eksāmena NOLIKUMS</a></p>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties